Page Views Count < 2.4.15 - 未经验证的SQL注入(CVE-2022-0434)

威胁等级
高危
漏洞分类
SQL注入
影响资产分类
应用服务
检索条件
游客用户没有权限查看,请登录
DVB
DVB-2022-3974
CVE
CVE-2022-0434
CNVD
-
CNNVD
-

漏洞描述

未经验证的SQL注入在WordPress Page Views Count Plugin (versions < 2.4.15).

漏洞详情

游客用户没有权限查看,请登录

修复建议

补丁链接:https://wpscan.com/vulnerability/be895016-7365-4ce4-a54f-f36d0ef2d6f1